Bezoek aan Erfgoedhuis ‘De Spikerhof’ is mogelijk op onderstaande data van 13:30 tot 16:00 uur:
Januari
Februari
zaterdag 04
zaterdag 18
Maart
zaterdag 04
zaterdag 18
April
zaterdag 01
zaterdag 15
zaterdag 29
Mei
zaterdag 13
zaterdag 27
Juni
zaterdag 10
zaterdag 24
Juli
zaterdag 08
Augustus
September
zaterdag 09
zaterdag 23
Oktober
zaterdag 07
zaterdag 21
November
zaterdag 04
zaterdag 18
December
zaterdag 02
zaterdag 16

ANBI

De Historische Vereniging Havelte e.o. is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De ANBI speciefieke gegevens van onze vereniging vindt u op deze webpagina.

Naam van de instelling

Logo Historische vereniging Havelte

Historische Vereniging Havelte e.o.

RSIN / fiscaal nummer

8160.87.519

Contactgevens v.d. instelling

De contactgegevens van de Historische Vereniging Havelte vindt u op de webpagina 'Contact'. Gebruik onderstaande knop om deze webpagina te openen:
  Contactpagina openen

Doelstellingen

De Historische Vereniging Havelte e.o. heeft onder andere als doel:

 • Het bevorderen van de studie van de kennis over de geschiedenis en de cultuurhistorie van Havelte e.o. en het verbreiden daarvan, in de ruimste zin van het woord;
 • Het instellen van een ontmoetingsruimte voor hen die zich betrokken voelen bij de geschiedenis en streekcultuur van Havelte e.o.;
 • Het verzamelen en bewaren van op Havelte e.o. betrekking hebbende of gevonden oudheidkundige cultuurhistorische voorwerpen;
 • De historische gegevens van de voormalige gemeente Havelte zoveel mogelijk te bundelen en eventueel in stand te houden;
 • Op te komen voor de bescherming en het in stand houden van de historische monumenten van de voormalige gemeente Havelte.

Beleidsplan op hoofdlijnen

De vereniging tracht deze doelen onder andere te bereiken door het organiseren van onderstaande activiteiten:

 • Het uitgeven van het periodiek ‘Onsen Spiker’ dat viermaal per jaar verschijnt;
 • het organiseren van permanente en wisselende exposities op de verenigingslocatie, die om de 14 dagen op zaterdagmiddag te bezoeken zijn;
 • Het jaarlijks uitgeven van een nostalgische kalender, voorzien van historische foto’s uit de voormalige gemeente Havelte;
 • Het organiseren van lezingen en excursies;
 • Het archiveren van op de voormalige gemeente Havelte betrekking hebbende publicaties, foto’s, films e.d. die in het openbaar verschijnen of ter beschikking worden gesteld;
 • het samenwerken met instellingen en organisaties die een overeenkomstige doelstelling hanteren.

De Historische Vereniging Havelte e.o. onderhoudt contacten met en werkt samen met:

 • De gemeente Westerveld;
 • De gemeentelijke monumentencommissie;
 • Verenigingen en culturele instellingen uit de gemeente Westerveld;
 • De bibliotheek in Havelte;
 • Het Drents Archief;
 • De regionale zusterverenigingen;
 • Het Oermuseum.

Bestuurders

De namen van de bestuurders en hun functie zijn vastgelegd op de webpagina 'Contact'. Gebruik onderstaande knop om deze webpagina te openen:
  Contactpagina openen

Beloningsbeleid

De Historische Vereniging Havelte e.o. hanteert géén beloningsbeleid. Het bestuur en de leden ontvangen geen financiele vergoeding voor verrichte taken. Er wordt ook geen kilometervergoeding uitgereikt.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2022

Het vaccin tegen COVID-19 virus zorgde ervoor dat het normale leven in 2022 weer op gang is gekomen. Het werd mogelijk om de uitgestelde jaarvergaderingen van 2020 en 2021 gezamenlijk te laten plaatsvinden op 28 maart 2022 in het Knooppunt te Havelte. Deze jaarvergadering werd goed bezocht en de lezing van dhr. J. Adams was zeer de moeite waard.

In 2022 is het bestuur 10 keer bijeen geweest om te vergaderen, waaronder 2 gezamenlijke vergaderingen met de redactie van Onsen Spiker en met de maandagochtend groep. Er werd met name toekomstgericht vergaderd, waarbij digitalisering een belangrijk thema is gebleken.

Er is veel overleg geweest over de nieuwe uitstraling van Onsen Spiker, zowel met vormgever als met drukkerij J&J. Het bestuur is trots op het uiteindelijke resultaat, waarmee Onsen Spiker met recht een visitekaartje is en blijft voor onze vereniging. Redactielid Marion van Rijn heeft na 10 jaar haar redactiewerk neergelegd. We zijn Marion zeer erkentelijk voor haar inspanningen voor de redactie. Het vinden van een nieuw redactielid is een grote uitdaging. Het bestuur is ook auteurs van de aangeleverde artikelen erg dankbaar voor hun inzet.

Om de maandagochtendgroep te kunnen ondersteunen in haar belangrijke taak onze geschiedenis te archiveren, heeft het bestuur besloten om te investeren in de aanleg van een eigen internetverbinding voor de Spikerhof. Deze investering is broodnodig om alles digitaal vast te kunnen leggen voor de komende generaties. Voor haar werkzaamheden van de maandagochtend groep zijn meer vrijwilligers erg welkom, maar diverse oproepen hebben nog niet tot een aanwas geleid.

Onze vereniging heeft door overlijden van de steeds ouder wordende leden te maken met een verder dalend ledenaantal. Er zijn meerdere activiteiten ontwikkeld om nieuwe, jongere, leden te werven. Zo bezochten wij de promotiemarkten in Uffelte op 23 april en in Havelte op 30 september 2022, worden presentexemplaren van Onsen Spiker op wisselende locaties neergelegd en organiseerde de vereniging een expositie over poëziealbums om publiek te verleiden om ons onderkomen de Spikerhof te bezoeken en kennis te maken met onze activiteiten. De ledenwerfacties op de achterkant van Onsen Spiker 3 heeft ook nieuwe leden opgeleverd. Het ledenbestand blijft een belangrijk aandachtspunt. Oók vestigen wij de aandacht op onze vereniging door krantenberichten en Facebook.

Het vinden van nieuwe bestuursleden heeft ook onze aandacht. Een uitbreiding naar 7 of 9 bestuursleden is gewoon noodzakelijk, omdat er nu erg veel werk rust op te weinig schouders. Het bestuur is dhr. Cor Schulting zeer erkentelijk voor zijn prima bijgehouden ledenadministratie en het penningmeesterschap, terwijl hij geen bestuurslid is! Ook de secretariaatswerkzaamheden worden uitgevoerd door een niet-bestuurslid, Ria Molenkamp, aangezien er zich geen nieuwe secretaris/secretaresse beschikbaar stelt.

Er is op 10 oktober 2022 een vergadering geweest met de 4 gezamenlijke historische verenigingen uit de voormalige gemeentes Havelte, Diever, Dwingeloo en Vledder, het Oermuseum en een vertegenwoordiger van de gemeente Westerveld. Voorlopig opereren we allen als zelfstandige vereniging.

De HVH e.o. werkt met veel andere Drentse historische verenigingen nauw samen met het Drents Archief om een Drents Delpher te ontwikkelen; dit wordt een digitale vraagbaak voor historische vragen en informatie, vooral op Drenthe gericht.

De kalendercommissie, bestaande uit Sannie Bolding, Jannie de Leeuw Winkels, Klaas Vriend en Klaas Molenkamp is er in geslaagd om een prachtige nostalgische kalender voor 2023 samen te stellen.

De opbrengst van RABO clubsupport was dit jaar € 260,27; iets minder dan vorig jaar en als vereniging zijn we heel blij met deze extra financiële ondersteuning. Hartelijk bedankt voor uw stem!

Op 4 mei zijn er bloemen gelegd ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog bij de monumenten in Darp en Havelte.

In mei is ook de verlichting vervangen in de voormalige burgemeesterskamer van de Spikerhof. Alles is aangelegd met LED spots en deze investering was een grote wens van de maandagochtendgroep, waardoor zij hun werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren.

Op 7 mei organiseerde de HVH e.o. Kunst en Kitsch, met medewerking van dhr. Enno de Boer. Een activiteit, waarbij duidelijk merkbaar was hoezeer men behoefte had om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten.

De HVH e.o. heeft medewerking verleend aan de organisatie van het Volksfeest Havelte op de zondagochtend op 4 september, door foto’s met informatie beschikbaar te stellen.

Op donderdag 20 oktober heeft de HVH e.o. een lezing gehouden voor de vrouwenvereniging Havelte. Op 5 november vond de “Kiekies-dag” plaats in de Spikerhof. Verder was deze datum de eerste mogelijkheid om de expositie van poëziealbums te bezoeken. Deze tentoonstelling was een schot in de roos! Velen wisten de weg te vinden naar onze ruimte. Bovendien meldden zich ook nieuwe leden aan!

Van alle activiteiten worden korte verslagen op de website geplaatst met een fotocollage erbij. Dit wordt allemaal keurig verzorgd door dhr. Jan Houtman. Van de laatste nieuwtjes en de komende activiteiten houden wij u op de hoogte via deze website www.historischevereniginghavelte.nl

Als bestuur zijn wij onze vrijwilligers heel erg dankbaar voor hun tomeloze inzet, op welk gebied dan ook. Zonder hen is het onmogelijk om de vereniging te laten floreren.

Als bestuur hopen we dat 2023 een fijn verenigingsjaar zal worden, waarbij wij elkaar op meerdere momenten kunnen ontmoeten. Wij gaan proberen nóg meer activiteiten te ontplooien! Helpt u mee om nieuwe leden te werven?

Voor het verslag,

Ria Molenkamp-Groen
(secretarieel ondersteuner)

Financiële verantwoording

Balans van de Historische Vereniging Havelte over het jaar 2022.
Balans Historische Vereninging Havelte 2022